loader image
X

Company info

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Contact info

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Data usage consent:

9 + 6 =

X

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Suglasnost za korištenje podataka:

6 + 13 =

Natječaj

Poziv na dostavu ponuda – Usluge savjetovanja djelatnicima vezanim za nova tržišta i tehnološke trendove u području izrade polimernih zaštitnih kaciga i opreme za vatrogastvo i civilnu zaštitu

Predmet nabave:

Usluge savjetovanja djelatnicima ŠESTAN-BUSCH vezanim za nova tržišta i tehnološke trendove u području izrade polimernih zaštitnih kaciga i opreme za vatrogastvo i civilnu zaštitu

Naziv projekta: Multifunkcionalna zaštitna kaciga

Evidencijski broj nabave: 003-105-2019/09
Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
Referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.01.0105
Predmet nabave: su usluge savjetovanja djelatnicima ŠESTAN-BUSCH vezanim za nova tržišta i tehnološke trendove u području izrade polimernih zaštitnih kaciga i opreme za vatrogastvo i civilnu zaštitu, sukladno Pravilima za Neobveznike Javne nabave (Model Nabave: Otvoreni postupak s objavljivanjem Poziva na dostavu Ponuda)
Količina predmeta nabave: 1 Ugovor o savjetodavnim uslugama (sukladno opisu usluga opisanom u točki 2.1. Poziva na dostavu Ponuda)
Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Pozivu na dostavu Ponuda s pripadajućim prilogom.
Postupak Nabave: Otvoreni postupak s objavom Poziva na dostavu Ponuda.
Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja: iz točke 1.1. je 27.09.2019. godine do 23:59 sati (po lokalnom vremenu).
Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom obliku. Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku ili ovjerenoj preslici koji sadrži dokumentaciju uvezanu, složenu, potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći, uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć. Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, a sukladno uputama iz dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda mora obavezno sadržavati:

  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Ponudbeni list (Prilog I Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 (Prilog II Poziva na dostavu ponuda),
  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Troškovnik (Prilog III Poziva na dostavu ponuda),
  • Dokazi o sposobnosti iz točke 4.1. koji se odnose na pravnu i poslovnu sposobnost Ponuditelja,
  • Dokazi o sposobnosti iz točke 4.2. koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost Ponuditelja,
  • Opis/metodologija isporuke usluge (do 2. stranice teksta.)
Priloženi dokumenti:
Poziv na dostavu ponuda
Prilozi_Poziva_na_dostavu_ponuda_Savjetodavne_usluge_ŠB_09_2019

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

fax: +385 (0)40 646 300

Naši proizvodi

Zaštitne kacige

Certifikati