loader image
X

Company info

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Contact info

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Data usage consent:

1 + 11 =

X

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

tel.: +385 (0)40 646 330

sestan-busch@ck.t-com.hr

fax: +385 (0)40 646 300

X

Suglasnost za korištenje podataka:

12 + 8 =

Natječaj

Natječaj – Mjerna glava s mjernim osjetilima sile, pritiska i akceleracije na postolju, za testiranja prema normi EN 397

Predmet nabave:

Mjerna glava s mjernim osjetilima sile, pritiska i akceleracije na postolju, za testiranja prema normi EN 397

Naziv projekta: Multifunkcionalna zaštitna kaciga

Evidencijski broj nabave: 002-105-2018/12
Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja
Referentna oznaka projekta: KK.01.2.1.01.0105
Predmet nabave: je Mjerna glava s mjernim osjetilima sile, pritiska i akceleracije na postolju, EN 397 sukladno Pravilima za Neobveznike Javne nabave (Model Nabave: Najniža cijena) što uključuje isporuku, održavanje uređaja u jamstvenim rokovima i trening osoblja našeg društva za rad na predmetnom uređaju.
Količina predmeta nabave: 1 mjerni uređaj s potrebnom instalacijskom i drugom opremom.
Tehničke specifikacije: Detaljna specifikacija predmeta nabave sadržana je u Dokumentaciji za nadmetanje s pripadajućim prilozima.
Postupak Nabave: Obavijest o nabavi s namjerom sklapanja ugovora o nabavi robe.
Krajnji rok za primitak ponude na adresi naručitelja: iz točke 1.1. je 24.12.2018. godine do 12:00 sati.
Ponuditelji dostavljaju ponude u pisanom ili elektronskom obliku (CD ili USB medij). Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku ili ovjerenoj preslici koji sadrži dokumentaciju uvezanu, složenu, potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta ili osobe koju on opunomoći, uz obavezno dostavljanje dokumenta kojim se dokazuje punomoć. Adresa na koju se dostavljaju ponude je: Šestan-Busch d.o.o., Industrijska zona 3, 40323 Prelog, a sukladno uputama iz dokumentacije za nadmetanje.
Ponuda mora obavezno sadržavati:

  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Ponudbeni list (Prilog I Dokumentacije za nadmetanje),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu kojom Ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi isključenja iz točke 3.1 dokumentacije za nadmetanje (Prilog II Dokumentacije za nadmetanje),
  • Popunjene, potpisane i pečatom ovjerene Tehničke specifikacije (Prilog III Dokumentacije za nadmetanje),
  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Troškovnik (Prilog IV Dokumentacije za nadmetanje),
  • Popunjenu, potpisanu i pečatom Izjavu iz Priloga V – Izjava o roku ispunjenja i trajanju jamstva,
  • Dokazi o sposobnosti iz točke 4.1. Dokumentacije za nadmetanje koji se odnose na pravnu i poslovnu sposobnost Ponuditelja,
  • Opcionalno: kataloge, brošure i slično ukoliko Ponuditelj sa istima raspolaže te smatra da je potrebno na hrvatskom ili engleskom jeziku,
Priloženi dokumenti:
Obavijest o nabavi_ŠB_14_12_2018
Dokumentacija_za_nadmetanje_ŠB_14_12_2018
Prilozi_ŠB_14_12_2018

Podaci o firmi

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Industrijska zona 3,
40323 Prelog

Kontakt podaci

fax: +385 (0)40 646 300

Naši proizvodi

Zaštitne kacige

Certifikati